Regulamin konkursu „Małe detale- duże zmiany”

KONKURS
„MAŁE DETALE – DUŻE ZMIANY”


1. Regulamin dotyczy konkursu pt. „Małe detale- duże zmiany” prowadzonym na fanpage’u Skandynawskie Uchwyty na platformie : www.facebook.com/skandynawskieuchwyty organizowanym w dniach 01.08.2022 – 21.08.2022 r.
2. Organizatorem konkursu pt. „Małe detale- duże zmiany” jest MoodNook Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 35, 80-257, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, w formie zamieszczenia w komentarzu zdjęcia przedstawiającego realizację aranżacji dowolnego pomieszczenia z wykorzystaniem produktów zakupionych w sklepie Skandynawskie Uchwyty.
Nie należy zamieszczać zdjęć z wizerunkiem osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody. Nie należy zamieszczać zdjęć, do których nie posiada się praw autorskich lub zgody autora na wykorzystanie zdjęcia.
6. Komentarz ze zdjęciem konkursowym należy zamieścić pod postem konkursowym w terminie do 21.08.2022 roku, do godz. 23:59.
7. Uczestnik zamieszczając komentarz oświadcza, ze nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.
9. Spośród wszystkich zamieszczonych komentarzy komisja konkursowa wyłoni pięć osób.
- Osoba, która zajmie 1 miejsce otrzyma voucher na zakupy w sklepie Skandynawskie Uchwyty o wartości 500zł.
- Osoby, która zajmą 2 i 3 miejsce otrzymają vouchery na zakupy w sklepie Skandynawskie Uchwyty o wartości 300zł.
- Osoby, która zajmą 4 i 5 miejsce otrzymają vouchery na zakupy w sklepie Skandynawskie Uchwyty o wartości 100zł.
10. Kontakt z Uczestnikami, którzy zostaną wyłonieni jako wygrani odbędzie się za pomocą kontaktu poprzez Messenger. Vouchery będą aktywne do pół roku od momentu ich wysyłki kurierem do Uczestnika. Koszt przesyłki pokrywa Organizator.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia produktów wynikłe podczas transportu.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zamieszczonych zdjęć i wpisów przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania niestosownych i niecenzuralnych komentarzy.
14. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniędzy, ani jakakolwiek inna nagroda.
15. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Skandynawskie Uchwyty, www.facebook.com/skandynawskieuchwyty do dnia 26.08.2022 roku do godziny 20:00.
17. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z tym, ze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926).
18. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
20. Zamieszczone odpowiedzi nie mogą obrażać uczuć religijnych oraz kulturowych, nie mogą nawiązywać do treści erotycznych, faszystowskich i nazistowskich, nie mogą zawierać słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Uczestników.
22. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora. W szczególności za rażące naruszenie niniejszego Regulaminu rozumie się:
a) Naruszenie przez Uczestnika prawa, a zwłaszcza prawa autorskiego (np. w zadaniu konkursowym poprzez wykorzystanie cudzego dzieła lub poprzez wykorzystanie w konkursie wizerunku innego niż jego własny, bez zgody osoby znajdującej się na zdjęciu).
b) Naruszenie czyichś dóbr osobistych.
c) Podszycie się pod inną osobę (kradzież tożsamości).
23. Podanie danych do wysyłki nagrody jest dobrowolne. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu.
24. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest MoodNook Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 35, 80-257, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828106 posiadająca NIP 5842791217 oraz REGON 385514019.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba ze konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo zażądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do żądania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, zgoda ta jest zawsze dobrowolna. Brak udzielenia zgody uniemożliwi jednak legalne przetwarzanie danych i tym samym udział w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy przesłanie dyspozycji na adres mailowy: info@skandynawskieuchwyty.pl Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium